Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

STT

Tên tài liệu

Trích yếu

Download

1

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013

Quy định sử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng

download

2

Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020

download

3

Chỉ thị số 10/ CT-TTg ngày 16/4/2012

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung

download

4

Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016

Công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng 

download

5

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

Trích yếu nội dung cụ thể kèm QĐ số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016

download

6

TT số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012

Thông tư số 09/2012/TT-BXD Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

download

7

Công văn số 896/BXD-VLXD ngày 01/6/2012

Triển khai thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ

download